Hotelová akadémia

min_haAbsolvent študijného odboru 6323 K hotelová akadémia počas piatich rokov štúdia získa schopnosť komunikovať v materinskom jazyku a v dvoch cudzích jazykoch (rozšírená výučba cudzích jazykov). Po absolvovaní vzdelávacieho programu získa zručnosti pri práci s informačnými a komunikačnými technológiami a naučí sa ich efektívne využívať pre svoj osobný rast a výkonnosť v práci. Je schopný vykonávať profesionálnu pracovnú činnosť na úseku prípravy a podávania jedál, obsluhy, prípravy a podávania nápojov, ekonomických, právnych a administratívnych činností, riadenia a manažmentu, marketingu a animácií v cestovnom ruchu. Svoje vedomosti a zručnosti je pripravený priebežne aktualizovať podľa potrieb a požiadaviek trhu práce. Počas štúdia môže získať kvalifikačné kurzy - barmanský, baristický, someliersky, carvingový, animačný a absolvovať odbornú prax v zahraničí (Švajčiarsko, Nemecko, Rakúsko, Írsko, Grécko, Cyprus).

Forma výchovy a vzdelávania
Denné štúdium pre absolventov základnej školy

Poskytnutý stupeň vzdelania
Úplné stredné odborné vzdelanie

Nevyhnutné vstupné požiadavky na štúdium
Nižšie stredné vzdelanie a splnenie podmienok prijímacieho konania

Spôsob ukončenia štúdia
Maturitná skúška

Doklad o získanom stupni vzdelania a získanej kvalifikácii
Vysvedčenie o maturitnej skúške
Výučný list

Možnosti pracovného uplatnenia absolventa
Absolvent nájde uplatnenie v hotelierstve, gastronómii a cestovnom ruchu ako manažér strednej úrovne (manažér hotelových a gastronomických zariadení na úseku stravovania a ubytovania, event manažér), ako kvalifikovaný zamestnanec (šéfkuchár, čašník, servírka, recepčný, barman, barista, someliér, animátor, delegát, prevádzkový pracovník, letuška, stevard...) alebo sa môže uplatniť ako samostatný podnikateľ.

Možnosti ďalšieho štúdia
Pomaturitné štúdium. Študijné programy prvého alebo druhého stupňa vysokoškolského štúdia alebo ďalšie vzdelávacie programy zamerané na rozšírenie kvalifikácie, jej zmenu alebo zvýšenie.