Výchovný poradca:   PaedDr. Marta Bednárová

Kontakty:

Telefón: 032/771 22 12, 032/771 07 08

Email: Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.


Konzultačné hodiny:

Štvrtok – párny týždeň - v čase od 10:50 h – 12:25 h, SOŠ obchodu a služieb, Weisseho 1, Nové Mesto nad Váhom

Štvrtok – nepárny týždeň – v čase od 7:30 h - 9:15 h, SOŠ obchodu a služieb, Piešťanská 2262/80, Nové Mesto nad Váhom


Hlavnou činnosťou výchovnej poradkyne na škole je :

 1. Koordinačná činnosť - riadi a koordinuje výchovný proces školy
 2. Plánovacia činnosť - plánuje a hľadá riešenia v oblasti výchovy
 3. Konzultačná činnosť - konzultuje so žiakmi, rodičmi, pedagógmi a ostatnou verejnosťou
 4. Informačno-metodická činnosť - odovzdáva poznatky zo školení a seminárov vedeniu školy a pedagógom
 5. Propagačná činnosť – sprístupňuje informácie na informačných tabuliach a nástenkách školy.

 

Výchovná poradkyňa v rámci výchovného poradenstva:

 • - pomáha žiakom pri riešení problémov v ich správaní, prospechu a dochádzke      počas teoretického vyučovania a na odbornej praxi
 • - je nápomocná pri riešení osobnostných aemocionálnych problémov žiakov
 • - pomáha pri adaptácii žiakov v novom prostredí
 • - interpretuje všetky výchovné problémy a svoju činnosť zameriava na ich prevenciu
 • - zameriava sa na včasné podchytenie a korigovanie rizikových prejavov v správaní
 • - pracuje v systéme prevencie sociálno-patologických javov
 • - systematicky pracuje so žiakmi so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami (špecifické poruchy učenia, vývinové poruchy správania)
 • - podieľa sa na vypracovaní individuálnych výchovno-vzdelávacích programov pre integrovaných žiakov
 • - realizuje prednášky, tvorivé aktivity a besedy

 

Výchovná poradkyňa spolupracuje s rodičmi žiakov, poradenskými zariadeniami – Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie (CPPPaP), Súkromné centrum špeciálno-pedagogického poradenstva (SCŠPP) a s pracovníkmi ÚPSVaR. V rámci školy spolupracuje s riaditeľom školy, zástupcami riaditeľa školy pre teoretické a praktické vyučovanie, triednymi učiteľmi a ostatnými vyučujúcimi.

 

INFORMÁCIE PRE ŽIAKOV:

 

Prevencia kyberšikany:

 

INFORMÁCIE PRE PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKOV:

https://www.minv.sk/?kontakty-na-krajskych-koordinatorovprevenciekriminality.

www.statpedu.sk

www.vudpap.sk

www.linkadeti.sk

www.mamatata.sk