Operátor potravinárskej výroby

min_operator_pvV budúcom školskom roku tento odbor neotvárame.

Absolvent študijného odboru 2960 K operátor potravinárskej výroby je kvalifikovaný prevádzkový pracovník, schopný samostatne vykonávať práce súvisiace s technologickým postupom výroby potravinárskych výrobkov, pozná chemické zloženie a vlastnosti spracovávaných surovín, polotovarov a hotových výrobkov. Vykonáva údržbu a nastavovanie strojov a zariadení s využitím technickej dokumentácie, orientuje sa v záznamoch na kontrolných prístrojoch, vykonáva preskúšanie strojov, riadi a obsluhuje mechanizované a automatizované linky, vie zhotoviť obrobky ručným opracovaním, skontrolovať zhotovené plochy, vie zhotoviť obrobky na obrábacích strojoch, zmerať správnosť zhotovených plôch, vykonávať údržbu jednoduchých súčiastok a strojových celkov, dopravných zariadení a potrubí, zhotoviť technické výkresy a dokumentáciu strojných zariadení, pripravovať montáže po stránke technickej, ekonomickej, montážne a technologické postupy opráv strojov a zariadení, diagnostikovať poruchy prostredníctvom meracej techniky, obsluhovať systémy regulačnej techniky, obsluhovať stroje a zariadenia používané pri jednotlivých operáciách technologického postupu, riadiť mechanizovanú alebo automatizovanú linku, vykonávať ručné opracovanie polotovarov na určitom stupni technologického postupu. Môže sa uplatniť v prevádzkach mliekarenskej, pekárskej, cukrárskej, mäsiarskej, hydinárskej a pivovarníckej výrobe.

 

Forma výchovy a vzdelávania
Denné štúdium pre absolventov základnej školy

Dĺžka štúdia
4 roky

Poskytnutý stupeň vzdelania
Úplné stredné odborné vzdelanie

Nevyhnutné vstupné požiadavky na štúdium
Nižšie stredné vzdelanie a splnenie podmienok prijímacieho konania

Spôsob ukončenia štúdia
Maturitná skúška

Doklad o získanom stupni vzdelania a získanej kvalifikácii
Vysvedčenie o maturitnej skúške
Výučný list

Možnosti pracovného uplatnenia absolventa
Absolvent nájde uplatnenie ako kvalifikovaný pracovník v potravinárstve a súvisiacich službách, v prevádzkach a laboratóriách, v obchode a službách, v gastronómii a spoločnom stravovaní, v podnikaní ako technológ, majster, laborant, technicko-hospodársky pracovník v potravinárskom priemysle, v distribúcii a predaji potravín a výživových doplnkov, uplatní sa ako manažér strednej úrovne v odvetviach potravinárskeho priemyslu ako aj v súkromnom podnikaní. Môže sa uplatniť v prevádzkach mliekarenskej, pekárskej, cukrárskej, mäsiarskej, hydinárskej a pivovarníckej výrobe.

Možnosti ďalšieho štúdia
Pomaturitné štúdium. Študijné programy prvého alebo druhého stupňa vysokoškolského štúdia alebo ďalšie vzdelávacie programy zamerané na rozšírenie kvalifikácie, jej zmenu alebo zvýšenie.