Pracovník v gastronómii

min_hostinsky

V budúcom školskom roku tento odbor neotvárame.

Absolvent učebného odboru 6488 H pracovník v gastronómii je kvalifikovaný zamestnanec, schopný samostatne pracovať v oblasti spoločného stravovania ako pracovník  v reštauráciách, hoteloch, v ostatných zariadeniach spoločného stravovania a ako živnostník.

Absolvent ovláda práce spojené s technikou prevádzky reštauračného zariadenia, so stolovaním, pozná suroviny, nápoje a technológiu ich výroby, zásady uplatňovania gastronomických pravidiel, základné receptúry a technologické postupy bežných jedál, vie prijímať a registrovať objednávky, má poznatky o organizácii práce vo výrobnom, odbytovom a ubytovacom stredisku a o ich zariadeniach a vybavení, vie podávať informácie o ubytovacích službách, ovláda zásady bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, kultivované a spoločenské správanie, vie odborne komunikovať so zákazníkom.

 

Forma výchovy a vzdelávania
Denné štúdium pre absolventov základnej školy

Poskytnutý stupeň vzdelania
Stredné odborné vzdelanie

Nevyhnutné vstupné požiadavky na štúdium
Nižšie stredné vzdelanie a splnenie podmienok prijímacieho konania

Spôsob ukončenia štúdia
Záverečná skúška

Doklad o získanom stupni vzdelania a získanej kvalifikácii
Vysvedčenie o záverečnej skúške
Výučný list

Možnosti pracovného uplatnenia absolventa
Absolvent sa uplatní v súkromných a štátnych podnikoch a organizáciách, v hotelierstve a gastronómii, v súkromnom podnikaní. Je schopný samostatne pracovať ako pracovník (kuchár alebo čašník) v reštauráciách, hoteloch a ako živnostník v oblasti spoločného stravovania. Absolvent je pripravený pre priamy vstup na trh práce.

Možnosti ďalšieho štúdia
Vzdelávacie programy nadstavbového štúdia pre absolventov trojročných učebných odborov (získanie úplného stredného vzdelania - maturitné vysvedčenie). Špeciálne kurzy, ktoré umožňujú rozšíriť odbornú kvalifikáciu absolventov.