Asistent predaja

min_predavacV budúcom školskom roku tento odbor neotvárame.

Absolvent učebného odboru 6461 H asistent predaja je kvalifikovaný odborník schopný samostatne pracovať v obchodnej oblasti ako pracovník v maloobchode a veľkoobchode.

Absolvent ovláda práce spojené so samostatným predajom tovaru, pozná sortimentovú skladbu tovaru, vie vykonávať odber a prebierku, skladovanie a ošetrovanie tovaru, vystavovanie a aranžovanie v predajni, darčekovú úpravu tovaru, vie zastať funkciu pokladníka, ovláda základné administratívne práce, vie odborne komunikovať so zákazníkom.


Forma výchovy a vzdelávania
Denné štúdium pre absolventov základnej školy

Poskytnutý stupeň vzdelania
Stredné odborné vzdelanie

Nevyhnutné vstupné požiadavky na štúdium
Nižšie stredné vzdelanie a splnenie podmienok prijímacieho konania

Spôsob ukončenia štúdia
Záverečná skúška

Doklad o získanom stupni vzdelania a získanej kvalifikácii
Vysvedčenie o záverečnej skúške
Výučný list

Možnosti pracovného uplatnenia absolventa
V súkromných a štátnych podnikoch a organizáciách, v organizáciách poskytujúcich obchodné služby a v súkromnom podnikaní. Spĺňa podmienky na výkon práce so všetkými sortimentmi tovarov. Je schopný samostatne pracovať v obchodnej oblasti ako pracovník v maloobchode a veľkoobchode (predavač, skladník, pokladník, nákupca, pracovník marketingu, pracovník v logistike a distribúcii) a ako živnostník. Absolvent je pripravený pre priamy vstup na trh práce.

Možnosti ďalšieho štúdia
Vzdelávacie programy nadstavbového štúdia pre absolventov trojročných učebných odborov (získanie úplného stredného vzdelania - maturitné vysvedčenie). Špeciálne kurzy, ktoré umožňujú rozšíriť odbornú kvalifikáciu absolventov.