Absolvovali sme ďalšie vzdelávanie zážitkom

minTak ako po minulé roky aj tento rok sa škola zapojila do projektu nášho zriaďovateľa TSK, ktorý stredným školám v jeho zriaďovateľskej pôsobnosti vyčlenil účelové finančné prostriedky na podporu tematického zážitkového vzdelávania v oblasti histórie a prírodných vied. Túto možnosť sme využili už 4-krát, každoročne organizujeme pre študentov školy odborné exkurzie a navštevujeme kultúrne podujatia za finančné prostriedky Trenčianskeho samosprávneho kraja.

V júni 2022 sme zo získaných prostriedkov navštívili Botanickú záhradu v Bratislave a divadelného predstavenie v Trnave. V tomto školskom roku sme 28. 9. 2022 absolvovali návštevu pre nás vzdialenejších miest - Banskej Bystrice, Harmaneckej jaskyne, Múzea SNP a dreveného kostolíka v Hronseku. Harmanecká jaskyňa v Kremnických vrchoch, nazývaná aj „biela jaskyňa“ bola prvou zastávkou 48 študentov. Z jaskyne sa študenti presunuli do krajského mesta Banská Bystrica, konkrétne do múzea SNP. Bodkou odbornej exkurzie bola prehliadka dreveného artikulárneho evanjelického kostola s drevenou zvonicou. Kostol bol postavený pred 290 rokmi bez jediného klinca a je zapísaný do Zoznamu svetového dedičstva UNESCO.

Cieľom tematického zážitkového vzdelávania a kultúry je zatraktívnenie a obohatenie štandardného vzdelávacieho procesu stredných škôl, podnietenie záujmu študentov o kultúrne zážitky či osvojenie si nových poznatkov formou osobného zážitku o histórii, prírodných dejinách alebo environmentalistike. Finančný príspevok z rozpočtu TSK umožnil žiakom navštíviť aj pre nás vzdialenejšie miesta náročné na financie pri dnešných neustále sa meniacich cenách tovarov a služieb. Počas celej exkurzie (v autobuse, v cieľových miestach) sprevádzali ostatných spolužiakov študenti 2. ročníka študijného odboru manažment regionálneho cestovného ruchu.

Namáhavá turistika k jaskyni, skvelý výklad jaskynného sprievodcu a dobrá nálada splnili náplň a cieľ projektu. Ďakujeme.

 

Ing. Ivana Šimovcová
PK ekonomiky