Čas vianočný...

min„Na krásne pokoja sviatky
prijmite vinš náš krátky.
Prežite chvíle vianočné
v radosti, v láske, spoločne.“

Vyvrcholením predvianočného obdobia býva na našej škole vianočné posedenie všetkých zamestnancov. Inak to nebolo ani tento rok. 21. 12. 2023 sa pri tejto príležitosti stretli v spoločenskej miestnosti školy pedagogickí a nepedagogickí zamestnanci. Všetkých osobne privítala riaditeľka školy Ing. Oľga Ilenčíková a každého obdarovala vianočným darčekom. Pracovníkom školy slávnostným prípitkom úprimne poďakovala za celoročnú obetavú prácu, za zodpovedný prístup k plneniu povinností, za šírenie dobrého mena našej školy a zaželala  príjemné prežitie vianočných sviatkov. V uvoľnenej atmosfére sa pri spoločnom obede všetci na chvíľu zastavili a zabudli na povinnosti.

Poďakovanie patrí vedeniu školy za zorganizovanie posedenia a majsterkám odborného výcviku a študentom za prípravu pohostenia.

Krásne Vianoce a šťastný nový rok 2024 všetkým zamestnancom a študentom našej školy!

Mgr. Jarmila Čásarová
PK všeobecnovzdelávacích predmetov