Celosvetová kampaň GMW

minGlobal Money Week je celosvetová kampaň na zvýšenie povedomia o dôležitosti zabezpečenia toho, aby mladí ľudia od útleho veku boli finančne uvedomelí a postupne si osvojovali vedomosti, zručnosti, postoje a správanie potrebné na prijímanie správnych finančných rozhodnutí a na dosiahnutie finančného blahobytu. Od 18. – 24. marca 2024 prebiehal už 12. ročník GMW, do ktorého sme sa zapojili aj my. Záštitu nad touto kampaňou mala Národná banka Slovenska.

Tohoročná téma GMW 2024 „Chráň svoje peniaze, zabezpeč si budúcnosť“ sa zameriava na bezpečný manažment peňazí a zdôrazňuje dôležitosť prijatia zodpovedného a informovaného prístupu k osobných financiám, uvedomovaním si potenciálnych rizík vo finančnom sektore a ochranou ťažko zarobených peňazí. Takéto riziká môžu zahŕňať finančné podvody, phishing, online nakupovanie, riziká súvisiace s ochranou osobných údajov, krádež identity a pod.

Vyučujúci odborných aj všeobecnovzdelávacích predmetov pripravili pre študentov zaujímavý týždeň. Počnúc správnym skloňovaním slova euro na hodinách slovenského jazyka, či ich zapojením do rôznych online workshopov, besied, finančných hier a riešenia problémových zadaní. Nielen študenti spoznávali týždeň peňazí zaujímavými aktivitami. Aj samotní vyučujúci v programoch JA Slovensko sa zúčastnili webináru „Digitálne peniaze“.

Počas týždňa GMW študenti absolvovali: online workshop na tému „Bystander Efekt“ s Ing. Alexandrou Kello (zastavme korupciu), besedu o poisťovníctve s Ing. Strakom (Allianz poisťovňa), pani Zakuťanskou (Generali), Ing. Vavrom a Ing. Vavrovou (Imperial Gold) – investovanie do zlata, II. pilier s pánom Raganom (Profi+), Investičný teplomer a matica Cash flow s Ing. Kertészovou (OVB), Ing. Kostkovou (DASATO) – sebarozvoj, kritické myslenie, či finančné hry na odborných predmetoch.

Celotýždňová aktivita splnila všetkým očakávaný cieľ.

Ing. Ivana Šimovcová
PK ekonomiky