Deň otvorených dverí na našej škole

minAj v tomto roku sme vo štvrtok 23. novembra 2023 umožnili svojim potencionálnym študentom nahliadnutie do tried a ostatných miestností školy. Zároveň mali možnosť získať relevantné informácie ohľadom budúceho štúdia priamo od zodpovedných osôb, ktorých bola možnosť sa na čokoľvek spýtať. Okrem prehliadky učební a prezentácie jednotlivých odborov mali možnosť stretnúť sa aj so zástupcami firiem, s ktorými škola spolupracuje aj v rámci systému duálneho vzdelávania.

Štúdium prezentovali priamo žiaci týchto odborov za odbornej pomoci svojich vyučujúcich. Pochvala patrí všetkým zapojeným žiakov z odborov hotelová akadémia, obchodná akadémia, obchodný pracovník, kaderník, hostinský, stolár, autoopravár, agromechanizátor a žiakom z odboru manažment regionálneho cestovného ruchu, ktorí prezentovali svoj odbor praxou – vítali, sprevádzali, informovali.

Deň otvorených dverí bol pre všetkých zúčastnených zaujímavou a prospešnou akciou.

Ing. Daniela Mocková
zástupkyňa riaditeľky školy