Deň otvorených dverí opäť prezenčne

minVýber strednej školy je rozhodujúcim okamihom v živote mladého človeka. Aj v tomto roku sme otvorili dvere školy pre žiakov deviatych ročníkov základných škôl a ďalších záujemcov, pretože vidieť na vlastné oči je viac, než iba počuť. Svoje priestory škola sprístupnila verejnosti vo štvrtok 8. decembra 2022.

Štúdium v jednotlivých odboroch prezentovali priamo žiaci týchto odborov za odbornej pomoci svojich vyučujúcich. Pochvala patrí všetkým zapojeným žiakov z odborov hotelová akadémia, obchodná akadémia, obchodný pracovník, kaderník, hostinský, stolár, autoopravár, agromechanizátor a žiakom z odboru manažment regionálneho cestovného ruchu, ktorí prezentovali svoj odbor praxou – robili sprievodcov, vítali, sprevádzali, informovali.

Dňa otvorených dverí sa zúčastnili aj zamestnávatelia a zástupcovia zamestnávateľov v systéme duálneho vzdelávania, aby fundovane odpovedali na otázky záujemcov o štúdium v systéme duálneho vzdelávania v ich firme.

Ing. Daniela Mocková
zástupkyňa riaditeľa školy