Deň Zeme 2024

minDeň Zeme je sviatok, kedy sa na celom svete konajú rôzne podujatia zamerané na ochranu životného prostredia. Jedným z nich je aktivita Deň pre moje mesto, do ktorej sa každý rok zapájajú aj naši študenti. Čistia okolie budov našej školy a pridelené štvrte a ulice mesta. Niekoľko vriec naplnených rôznymi druhmi odpadu svedčí o ich usilovnosti a ochote prispieť k zlepšeniu prostredia. Žiaľ, tieto vrecia plné vyzbieraného odpadu sú aj dôkazom toho, že nie všetci obyvatelia mesta si uvedomujú súvislosti medzi stavom životného prostredia a zdravotným stavom populácie.

Výsledkom nášho správania môže byť príjemné prostredie, v ktorom radi trávime voľný čas, máme kvalitné a zdravé prostredie k aktívnemu oddychu, socializácii a tešíme sa z dobrého zdravia.

Nezáujem a ľahostajnosť ľudí prináša ale vážne riziká v podobe znečisteného ovzdušia, hluku, výskytu chemických látok ohrozujúcich zdravie, šírenie infekčných chorôb atď.

Záleží na nás. Venujme pozornosť prostrediu, v ktorom žijeme a správajme sa zodpovedne. Ide o ochranu zdravia a kvality života súčasných aj ďalších generácií.

RNDr. Kvetoslava Cimbaľáková
koordinátorka environmentálnej výchovy