Finančný týždeň v lavici - Global Money Week 2023 v našej škole

minV dňoch 20. 3. – 24. 3. 2023 prebiehal 11. ročník celosvetovej kampane Global Money Week 2023, ktorého koordinátorom je Národná banka Slovenska. Kampaň je zameraná na zvýšenie povedomia u mladých ľudí, aby boli finančne uvedomelí a osvojovali si od útleho veku vedomosti, zručnosti, postoje a správanie potrebné na prijímanie správnych finančných rozhodnutí. Kampaň organizuje Medzinárodná sieť finančného vzdelávania OECD, do ktorej sa zapojilo počas 10 rokov viac ako 53 miliónov detí a mladých ľudí zo 176 krajín sveta. Aj naša škola sa zapojila do kampane svojimi aktivitami, aby sa stala súčasťou celosvetovej kampane a poukázala na dôležitosť finančného vzdelávania. Tohtoročná téma bola Naplánujte si peniaze, postavte svoju budúcnosť. Cieľom kampane a témy je zvýšiť povedomie o dôležitosti prijatia zodpovedného, informovaného a prezieravého prístupu pri prijímaní finančných rozhodnutí, dôležitosť premýšľania o vlastnej budúcnosti, dôležitosť finančného vzdelávania ako nástroj na podporu udržateľného a inkluzívneho rastu.

Naša škola sa do kampane zapojila projektom Finančný týždeň v lavici. Počas celého týždňa vyučujúci pripravili pre študentov z každého predmetu aktivity zamerané na finančné vzdelávanie. Na hodinách všeobecno-vzdelávacích predmetov študenti skloňovali slová ako euro, inflácia,... V cudzom jazyku tvorili osemsmerovky, básničky, spájali slová, upravovali prešmyčky, vyhľadávali finančne pojmy. Na odborných predmetoch tvorili rodinný rozpočet, kalkulácie, diskutovali na tému finančného rozhodovania, spájali finančné pojmy, pracovali s www stránkami zameranými na finančné vzdelávanie. Spestrením aktivít boli aj besedy a workshopy s obchodnou vedúcou pre OVB Ing. Katarínou Kertészovou. Zábavný kvíz na finančné rozhodovanie a bankové pojmy pripravili pre žiakov riaditeľ pobočky VÚB v Novom Meste nad Váhom pán Marek Turan a poradca klienta pani Andrea Durdíková.

Do vzdelávania sa ako koordinátori zapojili aj sami študenti II.AW obchodnej akadémie s jednoduchými aktivitami a hrami pre žiakov iných tried, ako ochranné prvky bankoviek, orientácia v cenách potravín, členenie výdavkov rodiny a pod. Ukázali svoje vedomosti a zručnosti nadobudnuté v predmete finančná gramotnosť. V rámci kampane si študenti osvojili vedomosti aj v súťažnom kvíze GMW2023, ktorý bol vytvorený Národnou bankou Slovenska a sprístupnený v online prostredí.

Tento celý týždeň sa na vyučovaní niesol v duchu tímovej a skupinovej práce, besied, rozhovorov, kreatívneho riešenia problémov, zaujímavých, zábavných foriem a metód vyučovania finančnej gramotnosti.

Ing. Ivana Šimovcová
Koordinátor Global Money Week 2023
PK ekonomiky