Kurz OŽAZ

minPo takmer dvojročnej odmlke kvôli pandémii covid-19 sa opäť konali na našej škole účelové cvičenia a kurz ochrany života a zdravia človeka. Pod vedením Mgr. Marty Bednárovej sa v posledných májových dňoch žiaci 1., 2. a 3. ročníkov vymanili zo školských lavíc a venovali sa  nielen teoretickej príprave, ale aj praktickým činnostiam a športovým aktivitám. Kurz bol zameraný na prehĺbenie vedomostí a precvičovanie zručností a návykov v oblasti zdravotníckej prípravy, ochrany života a zdravia, riešenia mimoriadnych udalostí a civilnej ochrany, pohyb a pobyt v prírode a technické činnosti a športy. Okrem aktívneho pohybu a pobytu v prírode boli pre žiakov pripravené rôzne súťaže, ktoré zorganizovala trieda II.AW pod vedením Ing. Ivany Šimovcovej. V plnom nasadení sa všetky súťažiace triedne tímy snažili o prvenstvo a tak vydali zo seba maximum.

Zaujímavým spestrením kurzu bola návšteva hasičskej stanice v Novom Meste nad Váhom. Príslušníci hasičského a záchranného zboru nám predstavili svoju obdivuhodnú a nebezpečnú prácu. Pre našich žiakov bola táto návšteva nesmierne zaujímavá, dozvedeli sa množstvo nových informácií. Veľký úspech mali aj hasičské autá, do ktorých mohli aj nahliadnuť. Niektorí žiaci boli takí očarení, že začali premýšľať o tomto povolaní. Mladá záchranárka Mgr. Natália Muthová nám spravila prednášku o rýchlej zdravotníckej pomoci a zaujala nás svojimi skúsenosťami z náročnej práce.

Okrem športových súťaží, v ktorých chcel každý zvíťaziť a získať medailu, sa konali v telocvični školy na Weisseho ulici turnaje v bedmintone a v stolnom tenise, kde takisto vládla výborná atmosféra.

Poďakovanie za úspešný priebeh kurzu patrí všetkým zúčastneným pedagógom a žiakom školy, ktorí vynaložili všetky svoje sily na to, aby boli tieto dni pre nás nezabudnuteľným zážitkom.

Mgr. Marta Bednárová
vedúca kurzu