Medzinárodný projekt Plurilingvizmus na školách

minDňa 24. 11. t. r. som sa v Žiline zúčastnila na odbornom seminári Plurilingvizmus na európskych školách. Stretla som sa tu s kolegami, učiteľmi cudzích jazykov vybraných škôl na Slovensku, medzi ktoré patrí aj naša škola.  Plurilingvizmus ako zdroj jazykovej výučby, prínos a podpora viacjazyčnosti naprieč všetkými vyučovacími predmetmi, demokratické školské prostredie, scaffolding: podpora rozvoja druhého jazyka naprieč kurikulom, otvorenie školy k viacjazyčným prístupom, rozvíjanie spolupráce, to boli priority a hlavný zámer tohto medzinárodného projektu, organizovaného European Center for Modern Languages.

Takéto stretnutia sa na Slovensku stávajú už pomaly tradíciou, sú pokračovaním medzinárodných vzdelávacích projektov Erasmus Plus, za ktorými stojí Doc. Mgr. Jana Bírová, PhD., prezidentka Slovenskej asociácie učiteľov francúzštiny.

Na úvod nás doc. Bírová pozdravila, privítala a načrtla kľúčové koncepty pri implementácii didaktiky vyučovania viacerých jazykov na našich školách.

Anglický termín Translanguaging môže označovať rôzne aspekty viacjazyčnosti. Môže opísať spôsob, akým bilingvisti a viacjazyčníci využívajú svoje jazykové zdroje na pochopenie a interakciu so svetom okolo nich, ale, a to je aj náš prípad, môže ísť o pedagogický prístup, ktorý využíva viac ako jeden jazyk v rámci vyučovacej hodiny.

Cieľom medzinárodného projektu Plurilingvizmus je teda ukázať a uviesť do praxe moderné metódy a inovatívne technológie učenia sa viacerých cudzích jazykov súčasne. Tento spôsob ukazuje, ako sa dá plynulo prechádzať z jazyka do jazyka na vyučovaní, ako pomerne jednoduchou a hravou metódou sa môžu žiaci a študenti naučiť viaceré jazyky, ak majú dobre zvládnuté jazykové zručnosti z angličtiny.

Po teoretickej časti seminára nasledoval rad zaujímavých workshopov, kde sme si precvičili, ako sa dané metódy dajú využiť v konkrétnej výučbe v škole. Zahrali sme si plurilingválne pexesá, kvarteto, rôzne kartové hry. Naučili sme sa interaktívne hry cez platformy Kahoot, Word Wall, Learning App, Scaffolding, Cognates a iné. Potvrdilo sa nám, že ciele a zámery medzinárodnej organizácie European Center for Modern Languages a ich asociácie čo najviac motivovať najmä mladých ľudí, aby sa zaujímali a chceli získavať zručnosti vo viacerých svetových jazykoch v školskej výučbe, sú legitímne a nezastupiteľné, nedá sa pred nimi zatvárať oči. Úlohou nás, učiteľov cudzích jazykov je umožniť im to inovatívnymi metódami a zaujímavou formou tak, aby z učenia sa mali radosť, dobrý pocit a presvedčenie, že sa im to v živote oplatí, a to aj v kontexte ich európskeho občianstva.

Oceňujem skutočnosť, že ako učiteľka cudzích jazykov na našej strednej odbornej škole som dostala možnosť zapojiť seba aj našu školu do takéhoto inšpiratívneho a moderného projektu, ktorý má potenciál pre všetkých zainteresovaných (učiteľov i žiakov) aj do budúcnosti.

Mgr. Janka Štyriaková
PK všeobecnovzdelávacích predmetov