Naša škola opäť spoluorganizovala Technickú olympiádu

minZ dôvodu nepriaznivej pandemickej situácie sa aj tento školský rok konala Technická olympiáda dištančnou formou. Teší nás, že krajské kolo 12. ročníka tejto súťaže opäť spoluorganizovala naša škola, spolu so Slovenským inštitútom mládeže IUVENTA a Regionálnym úradom školskej samosprávy v Trenčíne.

Súťaž je určená pre žiakov základných škôl a osemročných gymnázií. Súťažiaci sú rozdelení podľa veku do dvoch kategórií. Jednotlivé kolá Technickej olympiády prebiehali online formou, prostredníctvom testu, ktorý pozostával z teoretickej a praktickej časti. Žiaci riešili teoretické a praktické úlohy, ktoré získali  z predmetu Technika. Krajského kola sa zúčastnili víťazi z okresných kôl. Za Trenčiansky kraj sa krajského kola súťaže zúčastnilo celkovo 27 súťažiacich z 9 okresov.

Víťazom kategórie A sa stala dvojica žiakov zo Základnej školy Duklianska 1, Bánovce nad Bebravou, ktorí budú reprezentovať náš kraj v celoslovenskom kole. Víťazom kategórie B je žiak zo Základnej školy Andreja Bagara v Trenčíne, ktorý do vyššieho kola podľa platných pravidiel súťaže nepostupuje. Súťaž v tejto kategórii končí krajským kolom.

Víťazom srdečne blahoželáme a zasielame im knižné ceny a diplomy.

 Ing. Gréta Palková, PhD.
zástupkyňa riaditeľa pre praktické vyučovanie