OLYMPIÁDA ZO SLOVENSKÉHO JAZYKA A LITERATÚRY 2023/2024

minOlympiáda zo slovenského jazyka a literatúry je dobrovoľnou záujmovou činnosťou žiakov  stredných škôl. Jej poslaním je upevňovať komunikačné zručnosti žiakov v slovenskom jazyku a zvyšovať záujem o slovenský jazyk a literatúru.

Školské kolo sa konalo na našej škole dňa 15. 11. 2023. Študenti súťažili v dvoch kategóriách a zadania pozostávali z dvoch častí – písomnej a ústnej. Písomná časť bola tvorená z didaktického testu, ktorý bol zameraný na čitateľskú gramotnosť. V ústnej časti si súťažiaci pripravili a predniesli rečnícky agitačný  prejav zameraný na environmentálne témy. Žiaci museli využiť znaky rečníckeho štýlu a uplatniť prvky verbálnej i neverbálnej komunikácie.
Výsledky olympiády sú nasledovné:

Kategória A:

1. Lucia Krasňanová, IV.BW, študijný odbor hotelová akadémia

2. Aneta Michalidesová, IV.AW, študijný odbor obchodná akadémia

3. Veronika Musilová, IV. BW, študijný odbor hotelová akadémia

Kategória B:

1. Slavka Kolar, II.AW,  študijný odbor obchodná akadémia

2. Liana Kolarovská, I.AW,  študijný odbor obchodná akadémia

3. Katarína Hornáčková, I.AW, študijný odbor manažment regionálneho cestovného ruchu

 

Všetkým súťažiacim patrí vďaka za účasť a víťazom blahoželáme!

 

 

Mgr. Jarmila Čásarová, Mgr. Beáta Paulenová
PK všeobecnovzdelávacích predmetov