Plaketa Jana Amosa Komenského pre Ing. Danielu Mockovú

minPri príležitosti Dňa učiteľov bola za svoju dlhoročnú pedagogickú prácu ocenená Ing. Daniela Mocková, zástupkyňa riaditeľa školy pre teoretické vyučovanie odborných predmetov. Plaketu Jana Amosa Komenského za vynikajúce výsledky v oblasti školstva si na slávnostnom odovzdávaní ocenení na Trenčianskom hrade dňa 28. marca 2022 prevzala z rúk predsedu Trenčianskeho samosprávneho kraja Jaroslava Bašku.

Pedagogická kariéra Ing. Mockovej začala v školskom roku 1995 – 1996, kedy  nastúpila do pracovného pomeru na novomestskej Dievčenskej odbornej škole, kde niekoľko rokov vyučovala odborné predmety. Od roku 2002 pôsobila na Združenej strednej škole obchodu a služieb, dnes Stredná odborná škola obchodu a služieb, v ktorej Ing. Daniela Mocková  zastávala a zastáva pozíciu učiteľky odborných predmetov informatika a aplikovaná informatika. V auguste roku 2006 bola Ing. Daniela Mocková pre svoje osobnostné kvality a schopnosti menovaná do funkcie zástupkyne riaditeľa školy pre teoretické vyučovanie odborných predmetov, ktorú zastáva aj v súčasnosti.

V rámci svojej funkcie si príkladne plní svoje povinnosti, spomeňme aspoň niektoré z nich: garantuje kvalitu školských vzdelávacích programov, koordinuje propagáciu školy na verejnosti, organizuje a kontroluje spoluprácu a súčinnosť úsekov teoretickej a odbornej výučby aj s jej duálnou formou, zabezpečuje organizáciu Dní otvorených dverí, kedy škola komplexne a názorne ponúka možnosť potenciálnym klientom, ich rodičom a učiteľom nahliadnuť do štúdia a života strednej odbornej školy.

Ako dlhoročná učiteľka a zástupkyňa riaditeľa školy pre odborné predmety  má veľké skúsenosti pri výchove a vzdelávaní mladých ľudí. Aktívny prístup, profesionalita, otvorenosť, zásadovosť, ale aj špecifický humor a ochota pomôcť sú danosti, ktoré vedia oceniť a inšpirovať nielen jej žiakov, ale i spolupracovníkov.

Pani Daniela Mocková je človek, ktorý hľadá hlbší zmysel vo svojej každodennej pedagogickej a riadiacej práci, považuje to za osobnú výzvu a prirodzenú súčasť svojho života.

Za dlhoročnú úspešnú, tvorivú pedagogickú a riadiacu prácu si Ing. Daniela Mocková ocenenie plne zaslúži!

Ing. Mockovej k oceneniu srdečne blahoželáme a prajeme veľa ďalších osobných i pracovných úspechov!

 

Vedenie školy a kolegovia