Spolupráca, ktorá inšpirovala všetkých zúčastnených

minGranty EHP a Nórska sú finančnou schémou, prostredníctvom ktorej Nórsko, Island a Lichtenštajnsko ako členské štáty EÚ poskytujú finančné príspevky mnohým krajinám Únie.

Obec Beckov sa  aktívne zapojila do výzvy CLTO1 „Podnikanie v kultúre, kultúrne dedičstvo a kultúrna spolupráca“, ktorej cieľom je podpora obnovy a revitalizácie objektov kultúrneho dedičstva pre jeho opätovné alebo ďalšie využitie a podpora ich  podnikateľského potenciálu.

V projekte pod názvom „Urobme autentickú rekonštrukciu a poďme do toho“ (akronym DRAGON) sa partnermi stali Združenie historických miest, naša Stredná odborná škola obchodu a služieb v Novom Meste nad Váhom a vysoká škola Hogskulen for landbruk og bygdeutvikling v Jarren v Nórskom kráľovstve.

Dňa 18. 10. 2022 sa uskutočnilo stretnutie partnerov v zastúpení riaditeľov regiónu Trenčín pre kultúrne organizácie, riaditeľov múzeí v Trenčianskom kraji, starostov obcí Beckov, Čachtice vrátane kastelánov hradov Beckov a Čachtice.

Našu školu zastupovali šiesti žiaci zo IV.AW triedy (odbor manažment cestovného ruchu), ktorí spĺňali podmienky reprezentácie školy z hľadiska kvalitnej orientácie sa v oblasti histórie Slovenska s dôrazom na jeho kultúrne dedičstvo v plynulej angličtine.

Počas prednášok v anglickom jazyku, ktoré trvali od 8.30 do 17.00 hod., nám naši nórski hostia Johan BarstadRhys Evans z University College for Agricultural and Rural Development predstavili svoju alma mater a TOP projekty z oblasti kultúrneho dedičstva, ktoré už boli zrealizované alebo budú zrealizované v najbližších rokoch v ich proveniencii. Účastníkom stretnutia v konkrétnych a čo najširších súvislostiach vysvetlili význam a hodnotu tohto fenoménu z hľadiska jednotlivca, národného spoločenstva, ale aj ľudstva, pretože kultúrne dedičstvo je nezameniteľné vo svojej jedinečnosti a univerzálnosti. Praktické návody, príklady a ukážky ako využiť rôznorodé kultúrne dedičstvo pre voľný čas, ale aj biznis a hospodárstvo toho ktorého regiónu či krajiny 21. storočia, zaujali účastníkov po stránke obsahovej i formálnej najviac. Dozvedeli sme sa veľa nielen o živote v Nórsku, o ich historickom a kultúrnom dedičstve, vysoko kvalitnom školskom systéme, ale aj to, ako si treba vážiť nielen veľké veci, ale aj maličkosti, lebo aj zo zdanlivo malých vecí sa dajú urobiť vysokohodnotné diela z hľadiska celku. Základom všetkého je preto úcta k minulosti, materiálnym a duchovným hodnotám, ktoré vytvorili predchádzajúce generácie, láska k prírode a spolupráca v komunite. Tolerancia a rešpekt je pre väčšinu Nórov samozrejmosťou. Slováci v tomto kontexte budú musieť na sebe ešte veľa pracovať...

Na záver inšpiratívneho stretnutia sa rozprúdila živá diskusia, ktorá vyústila do formulácie manifestu pre komunitu spravujúcu a zveľaďujúcu hrad Beckov.

Všetky vystúpenia, prejavy a  prednášky  boli zaujímavé  z hľadiska faktov, prístupov, metodiky i filozofie celej problematiky – rozhodne sme sa nenudili.

Naši študenti  v tento deň odchádzali domov  veľmi unavení, pretože osem hodín reagovať a diskutovať v angličtine na takéto zložité témy by bolo náročné pre kohokoľvek. Rozhodne však neľutujú svoju účasť a zapojenie sa do výzvy, ktorá je im blízka aj z pohľadu ich budúcej profesie.

Všetkým študentom patrí poďakovanie za účasť, vynaložené úsilie a vzornú reprezentáciu školy!

Mgr. Janka Štyriaková
PK cudzích jazykov