Vytúžené výučné listy v rukách našich absolventov

minNaši absolventi majú za sebou túžobne očakávané a možno aj trochu obávané dni „D“, počas ktorých museli zvládnuť praktickú aj teoretickú časť záverečných skúšok. Teší nás, že opäť po dvoch rokoch sme mohli pristúpiť k prezenčnej forme záverečných skúšok. V tomto školskom roku celkovo končilo 33 žiakov 5 učebných odborov (autoopravár – mechanik, stolár, hostinský, á, kaderník a poľnohospodárska výroba). 11 žiakov prospelo s vyznamenaním, 7 prospelo veľmi dobre, 15 prospelo a 3 žiaci neboli pripustení k záverečným skúškam. Mnohí z absolventov budú pokračovať na nadstavbovom štúdiu v odbore podnikanie v remeslách a službách na našej škole, niektorí začnú pracovať v rôznych firmách.

Praktická časť záverečných skúšok pre učebný odbor kaderník a hostinský, á sa konala na strediskách odborného výcviku na ul. Holubyho a Trenčianskej. Chlapci stolári predviedli svoje zručnosti v stolárskej dielni pre strojové opracovanie dreva a chlapci autoopravári absolvovali praktickú časť na zmluvných pracoviskách v autoservisoch v Novom Meste nad Váhom. V tomto školskom roku končili aj 4 absolventi, ktorí boli zapojení v systéme duálneho vzdelávania.

Všetci úspešní absolventi si prevzali z rúk triednych učiteľov Mgr. Čásarovej, PaedDr. Ing. Hibkého, PhD. a Ing. Romana Kucharíka vysvedčenia z 3. ročníka a z rúk riaditeľa školy Ing. Hargaša, PhD., MBA. vysvedčenia o záverečnej skúške a výučné listy.

Záverečné skúšky sa konali aj za prítomnosti delegovaných zástupcov stavovských a profesijných organizácií z RÚZ, SPPK a SOPK.

Našim absolventom blahoželáme k prvému životnému úspechu a želáme veľa správnych rozhodnutí a životných krokov na ďalšej životnej púti.

 

 

Ing. Gréta Palková, PhD.
zástupkyňa riaditeľa pre praktické vyučovanie