Vzdelávanie v oblasti finančnej gramotnosti

minAj v tomto školskom roku sme získali finančné prostriedky z Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR na financovanie rozvojového projektu na podporu organizačného zabezpečenia vzdelávania pedagogických zamestnancov v oblasti finančnej gramotnosti a výchovy k podnikaniu pre rok 2023. Cieľom projektu je zvýšenie informovanosti o ochrane spotrebiteľa na trhu. Výsledkom je rast vedomostí a zručností v oblasti ochrany spotrebiteľov (žiakov aj učiteľov) tak, aby sa z nich stali aktívni, sebavedomí a sebaistí spotrebitelia. Chceme poukázať na rastúci význam elektronického obchodovania, identifikovať rozhodujúce faktory, ktoré ovplyvňujú spotrebiteľov pri realizovaní obchodných transakcií prostredníctvom internetu a poukázať na možné riziká, ako aj na právnu ochranu spotrebiteľov v rámci Slovenska a Európy. Projekt s názvom Gramotný spotrebiteľ - aktívny partner v oblasti kúpy a predaja pozostáva z viacerých častí.

Dňa 8. 9. 2023 pri príležitosti Medzinárodného dňa finančnej gramotnosti sme zrealizovali 1. časť projektu. Pre žiakov študijných a učebných odborov sme pripravili workshopy, besedy a hry na danú problematiku a študentom sa venovali odborníci v oblasti spotrebiteľského správania.

Pracovníci z Ministerstva hospodárstva, sekcie Európskeho spotrebiteľského centra SR Mgr. Pavel Pavlovkin a JUDr. Soňa Kubáni, predstavili študentom v budove na Weisseho ulici hlavný cieľ centra. ESC SR - pomoc spotrebiteľom pri cezhraničných sťažnostiach, reklamáciách, spotrebiteľských problémoch. Študenti mali možnosť vyskúšať si svoje vedomosti zaujímavou hrou Spotrebiteľ v akcii, za ktorú zároveň získali od školiteľov darčekové predmety.

Ing. Dávid Vrtaňa, PhD. z občianskeho združenia Mladý podnikavec pripravil pre žiakov a učiteľov workshop na tému Emócie v marketingu a Neuromarketing - ako ovplyvniť srdce zákazníka a akú úlohu zohráva mozog pri nákupnom správaní. Worskhopu sa zúčastnili nielen žiaci, ale aj učitelia a správanie spotrebiteľa mapovali emotívnou hrou. Zúčastnení učitelia odborných predmetov zároveň získali certifikát.

Študenti učebných odborov a nadstavbového štúdia v budove školy na Piešťanskej ulici formou workshopov vzdelával lektor Bc. Michal Sobola a jeho kolegovia z Akadémie+.

Aj moderné spotrebiteľské aktivity sa musia zamerať na prepojenie a rovnováhu medzi kupujúcim a predávajúcim, v ktorej predávajúci používa čestné praktiky. Zároveň je spotrebiteľ chápaný ako ten, kto usmerňuje výrobu a predaj produktov podľa svojich potrieb a je posledným článkom distribučného reťazca, ktorý potvrdí alebo zamietne produkt na trhu. Napriek tomu je spotrebiteľ stále slabším článkom, ktorý potrebuje poznať svoje práva a stať sa aktívnym partnerom v procese kúpy a predaja. A to bol cieľ nášho vzdelávania prostredníctvom projektu. V prvej fáze realizácie projektu sa nám podarilo cieľ naplniť a tešíme sa na ďalšie jeho fázy.

Ing. Ivana Šimovcová, PK ekonomiky
tútor projektu finančného vzdelávania