Zavádzame program FinQ do vyučovania

minInovatívny program FinQ – program finančného vzdelávania a rozvoja finančnej kultúry je založený na finančnej rovnici IQ + EQ + FinQ = 3Q pre život. FinQ je inovatívne vyučovanie s cieľom naučiť žiakov myslieť a správne sa rozhodovať v oblasti financi.

Celý koncept programu vychádza z filozofie založenej na troch Q. Schopnosť človeka poznávať a rozumieť prejavom okolia je vyjadrená inteligenčným a emočným kvocientom (IQ + EQ). Schopnosť využívať kritické myslenie s cieľom aktívne ovplyvniť finančnú situáciu seba a spoločnosti predstavuje kvocient finančnej kultúry (FinQ). Ten je potrebný neustále rozvíjať vo všetkých oblastiach života, aby pochopenie informácií umožnilo mladým ľuďom prijímať správne rozhodnutia a aby po vstupe do reálneho života dokázali robiť zodpovedné kroky aj vo finančnej oblasti (IQ + EQ + FinQ = 3Q pre život).

Vzdelávanie pedagógov vo FinQ programe je najskôr dištančné, následne prezenčné. Je to prvý krok pre školu a učiteľov po vstupe do FinQ programu. Po skončení školenia učitelia rozvíjajú finančnú kultúru u žiakov v triedach. Prvé zaškolené vyučujúce Ing. Ivana Šimovcová a Ing. Jana Pomajbová úspešne ukončili vzdelávanie na školení v Hornom Smokovci v dňoch 6. – 7. 11. 2023. Od nového školského roka môžu program FinQ implementovať priamo v triedach na hodinách.

FinQ program nie je na školách jednorazovou záležitosťou, ide o viacročný program pre celú školu. Teší nás, že sa do vzdelávania prihlásilo ďalších 12 učiteľov a aj dvaja majstri odborného výcviku.

Ing. Ivana Šimovcová
predseda PK ekonomiky